Cosmin L. Neagu

Nivel: Avansat
Data ultimei modificări: 2014.07.23

Îndrumar tmux

tmux este o aplicație ce permite folosirea mai multor terminale
într-o singură fereastră. Este foarte util pentru lucrul cu mai multe
programe CLI (linie de comandă) mai ales în sesiuni de lucru la
distanță. Aplicațiile rulate prin intermediul tmux rămân active
și dacă conexiunea cu serverul de la distranță se întrerupe.
În același scop se mai poate folosi și screen.

Un exemplu de ~/.tmux.conf:

# look good
set -g default-terminal "screen-256color"

# act like vim
setw -g mode-keys vi
bind h select-pane -L
bind j select-pane -D
bind k select-pane -U
bind l select-pane -R
bind-key -r C-h select-window -t :-
bind-key -r C-l select-window -t :+

# act like GNU screen
unbind C-b
set -g prefix C-a

# split bindings
unbind %
bind \ split-window -h
bind - split-window -v

# ================== everything below is old config

# sessions
#tmux new -s hoptoad
#tmux attach -t hoptoad

bind-key ` last-window
bind-key z last-pane
bind-key g send-keys -t:.2 C-c C-m 'clear;./run_server' C-m

set -g status-keys vi
setw -g mode-keys vi

#setw -g mode-mouse on
#set -g mode-mouse on

# fix Shift + PageUp/PageDown scrolling
#set -g terminal-overrides 'xterm*:smcup@:rmcup@'

# notifications
setw -g monitor-activity on
#setw -g visual-activity on

# auto rename window by the command curently running
setw -g automatic-rename on

# tmux inside tmux ... C-a a
bind-key a send-prefix

# start window numbering at 1
set -g base-index 1

bind / neww 'exec top'

bind u source-file ~/.tmux/foo
bind B source-file ~/.tmux/bar

Conținutul acestui site reflectă interese și preferințe personale. Nu sunt un expert în fiecare subiect atins. Nu prezint adevăruri ci perspective.

Email: cosmin (at) rohost.com

Social: Google+, Twitter, GitHub